Return to Headlines

Shakopee School Board Makes Decision on Middle School Attendance Areas

DECEMBER 10, 2019 -- The Shakopee School Board made a decision on Middle School Attendance Areas for the 2020-21 school year. At last night’s board meeting, the district’s administration recommended Scenario 106 and the school board approved that recommendation.


Starting in the 2020-21 school year, students that will be in 6th, 7th and 8th grade will have new attendance areas. This means a number of our students will be attending a different middle school than they would have with the previous attendance areas.  

The board also approved new intra-district transfer guidelines. The guidelines are intended to support families in this transition while also maintaining the goals of balancing our middle school populations. Additional information and forms will be available later this week. 
 
The decision to implement new attendance areas was made after a significant amount of study, and conversation with families and community members.   The primary goal of the new attendance areas is to create sustained, balanced enrollment between East and West Middle Schools.
 
Click here to view Scenario 106. 

For more information visit our Middle School Attendance Area website. 

If you have a student that will be in middle school during the 2020-21 school year, look for further communications that will outline the transition.


Queremos compartir algunas actualizaciones importantes del distrito.


Actualización de las áreas de asistencia de las escuelas secundarias 2020-21


La Mesa Directiva de Shakopee tomó una decisión sobre las áreas de asistencia a las escuelas secundarias para el año escolar 2020-21. En la reunión de anoche, la administración del distrito recomendó el Escenario 106 y la Mesa Directiva aprobó dicha recomendación.


A partir del año escolar 2020-21, los estudiantes que estarán en 6to, 7mo y 8vo grados tendrán nuevas áreas de asistencia. Esto significa que varios de nuestros estudiantes asistirán a una escuela secundaria diferente a la asignada de acuerdo con las áreas de asistencia anteriores.


La Mesa Directiva también aprobó nuevos parámetros de transferencia dentro del distrito. Los parámetros están destinados a apoyar a las familias en esta transición y al mismo tiempo a mantener el objetivo de equilibrar la población de nuestras escuelas secundarias. Información adicional y formularios estarán disponibles más adelante esta semana.


La decisión de implementar nuevas áreas de asistencia se tomó después de una cantidad significativa de estudio, conversaciones con las familias y miembros de la comunidad. El objetivo principal de las nuevas áreas de asistencia es crear una inscripción equilibrada entre las escuelas secundarias East y West.

 

Haga clic en la siguiente dirección para ver el Escenario 106Para más información visite nuestra página web.

 

https://www.shakopee.k12.mn.us/cms/lib/MN01909221/Centricity/Domain/61/Scenario%20106.pdf


Si usted tiene un estudiante que asistirá a la escuela secundaria durante el año escolar 2020-21, busque más información acerca de esta transición.

 

Calendario Escolar para 2020-21 y 2021-22.


La Mesa Directiva Escolar de Shakopee ha aprobado los calendarios escolares para 2020-21 y 2021-22. Para ver estos calendarios, visite nuestra página web:

https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/4494

 

Waalidka / Wakiilka ee Iskuuladka Shakopee ee sharafta leh,


Waxaan rabnay inaan la wadaagno dhowr cusbooneysiin muhiim ah oo ka socota degmada.


2020-21 Iskuulka Dhexe Cusboonaysiinta Aagagga Imaanshaha


Gudiga Iskuulka Shakopee wuxuu go, aan ka gaadhay xagga Imaanshaha Iskuulka Dhexe ee sanad Iskuuleedka 2020-21. Kulankii guddiga ee xalay dhacay maamulka degmada waxaay ku taliyay Muuqaalka 106 oo markaa kadib na guddiga Iskuulka ayaa oggolaaday soo jeedintaas.

 

Laga bilaabo sannad Iskuulaadka 2020 - 20, ardayda noqon doonta fasalka 6aad, 7aad iyo 8aad waxay yeelan doonaan aaggag cusub oo ay ka xaadiraan. Tan macnaheedu waa in qaar badan oo ka mid ah ardaydeena ay dhigan doonaan Iskuulka dhexe oo ka duwan kuwii ay dhigan jireen aagagagii ay ka xaadireen.


Guddigu waxay kaloo ansixiyeen tilmaamaha cusub oo saabsan iskuul badalashada. Tilmaamaha waxaa loogu talagalay inay taageeraan qoysaska xilligan kala guurka ah iyadoo sidoo kale la ilaalinayo yoolalka dheellitirka dadweynaha Iskuulka dhexe. Macluumaad dheeraad ah iyo foomam ayaa la heli doonaa dhamaadka toddobaadkan.

 

Go'aanka lagu hirgalinayo aagagga cusub ee imaanshaha ayaa la sameeyay ka dib markii la sameeyay daraasaad tiro badan, wadahadal lala yeesho qoysaska, iyo xubnaha bulshada. Hadafka koowaad ee aaggaga cusub ee lagu xareynayo waa in la abuuro isdiiwaangalin joogto ah, iskuna dheelitiran oo u dhaxaysa Iskuulaadka Dhexe Bariga iyo ka dhexe galbeedka.

 

https://www.shakopee.k12.mn.us/cms/lib/MN01909221/Centricity/Domain/61/Scenario%20106.pdf


Hadaad haysataa arday matalaya Iskuulka dhexe inta lagu gudajiyo sanad Iskuulaadka 2020 - 21, raadso isgaarsiin dheeri ah oo qeexeysa qaab-guurka.


2020-21 iyo 2021-22 Kalandarka Sanad Iskuulaadka


Golaha Shakopee wuxuu ansixiyay jadwalka taariikhda iskuulka ee 2020-21 iyo sanadaha 2021-22. Si aad u aragto jadwalkaan, fadlan booqo

 

https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/4494